Robotics Systems

Safety Gate System

ระบบประตูนิรภัย สำหรับใช้งานป้องกันอันตรายที่เกิดกับผู้ปฎิบัติงาน ที่เข้าใปในพื้นที่ขณะหุ่นยนต์ (Robot) กำลังทำงาน

Safety Light Curtain

ม่านแสงนิรภัยสำหรับป้องกันอันตรายจากหุ่นยนต์ (Robot) ที่อาจเกิดกับผู้ปฎิบัติงาน สามารถใช้กับมาตราฐาน ISO13849-1 ในระดับ PLd และ PLe

Safety Laser Scanners

เครื่องเลเซอร์สแกนสำหรับการใช้งานเพื่อป้องกันพื้นที่อันตรายบริเวณหุ่นยนต์ (Robot) ลำแสงเลเซอร์จะสแกนพื้นที่ที่ต้องตรวจสอบ แบ่งออกเป็นโซนเตือน และโซนอันตราย

Safety Radar

ตัวตรวจจับภายในโซนอันตรายสำหรับพนักงานที่เข้าไป และทำการหยุดเครื่องก่อนเกิดอันตราย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทั้งคนและวัสดุ

Safety Mats

เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระดับพื้นโรงงานรอบ ๆ ตัวเครื่องจักร หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยอุปกรณ์ป้องกันชนิดนี้จะมีลักษณะเหมือนพรม