Wieland - Electrical Installation Instructions for Outdoor Areas.

banner wieland

Electrical Installation จากแบรนด์ Wieland ปลั๊กสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร และใช้งานในโซน Hazardous Area มีมาตรฐาน IP ตั้งแต่ IP65 - IP69 กันน้ำ กันฝุ่น ตัวปลั๊กมีเซฟตี้ในตัว เพราะต้องเป็นปลั๊กประเภทเดียวกันเท่านั้น จึงจะสวมใส่ด้วยกันได้ ฐานผลิตอยู่ที่ประเทศเยอรมนี

กลุ่มของอุปกรณ์ Wieland

  • 1. Installation Systems Outdoor
  • 2. Flat Cable Systems

อุปกรณ์ของ Wieland

Safety edge แบรนด์ Mayser

RST CLASSIC

ปลั้กสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร

Safety mats แบรนด์ Mayser

RST CLASSIC ATEX

ปลั้กสำหรับใช้ในโซน Hazardous Area

Safety bumper แบรนด์ Mayser

POWER DISTRIBUTION

Power bus for industrial applications.